Nedanstående mail skickades till Länstrafiken 2004-12-18

_________________________________________________________________________________________

Hej!

Med hänvisning till telefonsamtal mellan Lars Henriksson och Kenneth Allansson 17 december, skickar vi in ett utdrag ur remissvaret från Heimdal-Skogsbackens vägsamfälligt. Remissvaret är en inlaga i Stadsbyggnadskontorets "Samråd om fördjupad översiktsplan". Remissvar är inlämnade i samråd med samtliga vägsamfälligheter i Ekeby-Almby.

 

I samtalet mellan Lars och Kenneth togs följande punkter upp, som även framgår av bifogat utdrag:

  1.      Samtliga turer med linje 721 körs genom Ekeby-Almby

  2.      Flyttning av busshållsplatsen till Framnäsvägen, med hänsyn till att området vid Brunsoppsvägen kommer att bebyggas med ytterligare 38 nya villor och ett radhusområde vid Bondhagen.

  3.     Turtäthet ökas genom Ekeby-Almby, speciellt under helger.

 

I samtalet diskuterades även att Kenneth Allansson skall ta kontakt med KG "Hova" Larsson för ytterligare genomgång.

 

Med hälsningar

Heimdal-Skogsbackens vägsamfälligt

genom

Rolf Elsrud/Kassör

Lars Henriksson/Vice vägfogde

_________________________________________________________________________________________

Följande utdrag bifogades:

Utdrag ur

Svar på Samrådshandling

"Översiktsplan för Örebro kommun, Fördjupning för delen Ekeby-Almby"

4.11 Trafik och kommunikation

Lämpligen dras alla bussturer med linje 721 genom Ekeby-Almby. Detta torde öka turtätheten något, men inte i tillräcklig utsträckning för att göra kollektivtrafiken till ett attraktivt alternativ. Dagens befintliga busshållplats längst västerut bör flyttas till korsningen vid Framnäsvägen och en motstående busshållplats bör anläggas vid Brunsoppsvägen 1 (13:573). Detta skulle lösa problemet med avsaknad av belysning vid nuvarande busshållplats.

I samråd med Länstrafiken kan även diskuteras att inför turer enbart till Ekeby-Almby. I så fall bör en vändplats för bussar reserveras i östra delen av området. Idealt vore att stadstrafiken kunde överta trafikeringen till Ekeby-Almby med relativt hög turtäthet.

Kompletta remissvaret finns på Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighets hemsida http://web.telia.com/~u68600395/index.htm

För att ytterligare göra kollektivtrafiken attraktiv bör turtätheten ökas, speciellt på helgerna.

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 10 juli 2016