Förrättningen är nu (2009-12-18) genomförd och har vunnit laga kraft. Samfälligheten heter Almby GA:18. 
Andelstalen baserar sig numera inte på avstånd till Gamla Hjälmarvägen utan är beroende på fastighet och vägens beskaffenhet. Andelstalen baserar sig på fem faktorer:
 

1.    Gatuavgift:
        Fast boende: 1
        Sommarstuga: 0.5
        Tomt: 0.3

2.    Cykelbana: 0.2
3.    Grönområde: 0.2
4.    Asfalt: 0.5
5.    Belysning: 0.5

 

Samtliga betalar gatuavgift, för den typ av boende man har, samt cykelbana och grönområdesavgifterna.

De som bor på en gata med asfalt betalar dessutom asfaltavgiften och de som bo på en gata med belysning betalar dessutom belysningsavgiften.

 

Årsmötet fastställer en basavgift som motsvarar en andel.

Det högsta andelstalet för en "vanlig" fastighet är 2.4. 

_______________________________________

 

Lantmäteriet skickade 2009-12-21 över registreringsbeviset på föreningen.

Registreringsbeviset är i form av våra registrerade stadgar.

Vi är nu Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening.

Anledningen till att vi heter "Samfällighetsförening" är att vi numera, förutom vägarna, även omfattar grönområden, lekplats och cykelbanor.

 

Förrättningsbeslutet har överklagats av två fastighetsägare (13:262 och 13:583). Ärendet kommer att behandlas i ett sammanträde i Örebro Tingsrätt 2010-01-22, 13:00.

Utslag i tingsrätten 2010-03-31

Lantmäteriet höll, 2008-05-29, förrättningsmöte för att ombilda vägsamfälligheten!

Lantmäteriet har nu, 2009-04-20, tagit beslut i förrättningsärendet. Det innebär att det bildas en gemensamhetsanläggning, som består av vägar, grönområden och cykelbanor. Vägbelysningar och asfalt ingår också i anläggningen med speciella andelstal för de vägar som har detta. För att förvalta anläggningen bildas en samfällighetsförening, där vi alla är medlemmar. 
I augusti planerar vi att ha ett konstituerande årsmöte där nuvarande förening upplöses och övergår i den nya samfällighetsföreningen.

Beslutsprotokollet.

 

Har du synpunkter är du välkommen att maila till heimdal-skogsbacken@telia.com

 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com