Ordningsregler för
Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening

Eftersom vi är mer än 200 fastigheter i samfälligheten och vi alla har olika bakgrund och olika erfarenheter av att var delägare i en samfällighet, har vi börjat göra upp en samling ordningsregler eller råd vad vi bör tänka på för att alla skall trivas i vår samfällighet. Ordningsreglerna är en del av Samfällighetsföreningens stadgar och har fastställts på senaste årsmöte.

Dagvatten

I vårt område gäller att fastighetsägarna lokalt skall omhänderta dagvatten. Detta för att  minska eller fördröja dagvattenavrinningen från fastighetens mark innan det tillförs det gemensamma  dagvattensystemet.
Detta innebär framförallt att utsläpp av dagvatten på vägmark är absolut förbjudet. Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig om olyckor inträffar pga utsläppt dagvatten på vägmarken.
Dagvatten = regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. Örebro kommuns hemsida innehåller regler och råd hur man tar hand om dagvatten.

Skötsel av diken

Varje fastighetsägare ansvarar för skötseln av marken mellan tomtgräns och väg – detta avser i huvudsak diken men kan även vara gräs- eller grusytor.
Med skötsel menas i huvudsak att klippa gräset och hålla rent från skräp och annat. Använd sunt förnuft.
Så här får ett dike inte se ut!


Se till att era diken ser ut som nedan. Då kommer ni få mindre problem med vattenavrinning.

Häckar och skymmande föremål vid infarter och vägkorsningar

Regler för häckar och skymmande föremål finns i Plan- och bygglagen 8 kap 15 §. Informationen från Örebro Kommuns hemsida finns på denna länk.

Reparation av mindre skador på vägarna

Lagning av hål i vägbanan gör ni lämpligen genom att fylla i dem med material som finns upplagt vid vändplatser etc.

Tvätt av bilar

Örebro kommuns riktlinjer för tvätt av privata fordon.

Parkering

Uppställning fordon på vägarna är inte tillåtet, eftersom det försvårar framkomligheten. Om ni får besök av ett flertal bilburna gäster, så ser ni till att tillfälligtvis parkera bilarna, så att de stör trafiken så lite som möjligt.

Tung trafik

Våra vägar är inte byggda för att klara av tung trafik, därför är max fordonsvikt angiven till 4 ton. Observera att yrkesförare som trotsar förbudet kan mista sitt trafiktillstånd.
Om du tillfälligtvis behöver få upp en tung transport kan du begära att få ett temporärt tillstånd. Du ansvarar då för att åtgärda ev skador som uppstår när den tunga transporten använder vägarna.

Blankett för att begära temporärt tillstånd kan laddas ner här. Två exemplar fylls i och lämnas till någon styrelsemedlem för godkännande.

Speciell slitageavgift tas ut, i enlighet med beslut på årsmötet 2016, vid större och varaktiga transporter, t ex vid alla typer av byggnation. Se information om tung trafik!

Slitageavgift klassas efter tre kategorier:

1.      Enstaka transporter med tungt (>4 ton) fordon för t ex leverans av större paket.
Tillstånd för dispens under några dagar skall sökas. Ingen extra kostnad.
Om tillstånd inte sökes har Samfälligheten rätt att debitera en avgift på 500 SEK per transport.

2.      Transporter för byggnation av mindre karaktär, t ex poolbygge, garagebygge etc. Innebär några tunga transporter av maskiner resp. material. Tidsbegränsat tillstånd.
Tillstånd skall sökas och debitering sker med 1,500 SEK (som konteras på vägens underhåll). Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 2,000 SEK.

3.      Transporter för nybyggnation eller motsvarande. Innebär ett flertal tunga transporter av byggmaterial, maskiner etc. Innefattar INTE transport av husmoduler. Tidsbegränsat tillstånd.
Husmoduler får inte transporteras på Samfällighetens vägar utan att kontakt har tagits med Samfällighetens styrelse.
Tillstånd skall sökas och debitering sker med 5,000 SEK (som konteras på vägens underhåll). Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 8,000 SEK.

Komposthögar

 När ni har trädgårdskompost lagrar ni det i en iordningställd kompost på er tomt eller kör iväg det till kommunens kompostställen. Tippa det inte i skogen. En komposthög i skogen är det bästa sättet att föröka de röda ”mördarsniglarna”.

Kärret (dammen längst upp vid Champinjonvägen)

Tänk på att vägen förbi Kärret är en cykelväg och att bilar inte får framföras på den. Parkering får absolut inte förekomma i korsningen Champinjonvägen/Kremlavägen. Längst upp på Champinjonvägen är en yta iordningställd för att man skall tillfälligtvis skall kunna parkera sin bil

Ägarbyte

Informera samfälligheten när ni säljer er fastighet så att nästa räkning kan komma till rätt person. Det går bra via mail som finns på hemsidan.
Den som är fastighetsägare vid faktureringstillfället betalar hela årsavgiften. När ägarbyte sker räknar man av det som är betalt för den nya ägaren.

Maila gärna in synpunkter, förslag och önskemål om åtgärder på vägarna, lekplatsen, cykelbanor, Kärret etc.

 

Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com