Växtlighet i tomtgränsen

 
Information finns även på Örebro kommuns hem,sida.
Gator, trafik & buss -> Trafiksäkerhet -> Växtlighet i tomtgränsen.

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar.

Dålig sikt i gatukorsningar och växtlighet som växer ut i gång- banan eller körbanan kan vara en trafikfara för dig och  personer i din omgivning. Som tomtägare måste du därför hålla efter häckar och annan växtlighet intill gatukorsningar och tomtutfarter för att förhindra olyckor.

Plan- och bygglagen 8 kap 15 § säger "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer".

Detta innebär att Byggnadsnämnden har rätt att uppmana och förelägga fastighetsägare att inom viss tid ta bort växtlighet som skymmer sikten.

Hörntomt

Fri sikt ska finnas i varje gatukorsning på en sträcka av 10 meter åt varje håll i korsningen. Inom detta område får inte häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, vara högre än 80 centimeter över körbanan. Observera att måttet gäller från körbanans nivå! Där cykelbanor korsar varandra eller en gata gäller samma mått som vid en gatukorsning.

 
Skiss på häck i gatuhörn
 

Utfart mot gata

Fri sikt ska finnas på en sträcka av 2,5 meter åt varje håll från utfarten och 2,5 meter in på utfarten från den inre gatu- eller trottoarkanten. Inom detta område får häckar, buskar, staket, murar eller annat som kan skymma sikten, inte vara högre än 80 centimeter över körbanan.

 
skiss på häck vid tomtutfart
 

Tomt intill gata

 

Träd, buskar och häckar får inte  växa utanför tomten mot en gångbana, körbana eller cykelbana. Växtligheten får inte heller hänga ner så att den skymmer sikten för trafikanterna.

Den fria höjden ska vara minst

2,5 meter över en gångbana
3,5 meter över en cykelbana
4,7 meter över en körbana
 
Skiss växtlighet som hänger över cykelbana och körbana
 

Träd och buskar växer

För att behålla en god sikt är det viktigt att redan när du planterar  träd eller buskar ta reda på hur stora de kommer att bli så att du  placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Växterna breder ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer,  vilken klimatzon man befinner sig i, jordens kvalitet och skötseln. På en plantskola där de säljer växter kan du få tips om arter och skötsel. Stora buskar och träd bör du plantera minst
2 meter innanför tomtgränsen. Häck- och buskplantor bör du plantera minst 60 cm innanför tomtgränsen.

För väghållare gäller

All vägmark ska hållas ren från buskar, träd eller andra föremål som skymmer sikten.

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 20 augusti 2014