På årsmötet 2016-08-24 beslöts följande angående tung trafik:

Slitageavgift

Anläggningslagen 48 a $
Om en fastighet som deltar i en gemensamhetsanläggning som avser väg
skyldig att till samfälligheten utge skälig ersättning för de kostnader som uppkommer till följd av den ändrade användningen.

Förslag: (Förslaget antogs på årsmötet)

Slitageavgift klassas efter tre kategorier:

1. Enstaka transporter med tungt (>4 ton) fordon för t ex leverans av större paket.
   Tillstånd för dispens under några dagar skall sökas. Ingen extra kostnad.

    Om tillstånd inte sökes har Samfälligheten rätt att debitera en avgift på 500 SEK

2. Transporter för byggnation av mindre karaktär, t ex poolbygge, garagebygge etc. 
    Innebär några tunga transporter av maskiner resp. material. Tidsbegränsat tillstånd.

    Tillstånd skall sökas och debitering sker med 1,500 SEK (som konteras på vägens underhåll). 

    Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 2,000 SEK.

3. Transporter för nybyggnation eller motsvarande. 
    lnnebär ett flertal tunga transporter av byggmaterial, maskiner etc. 
    Innefattar INTE transport av husmoduler. Tidsbegränsat tillstånd.

    Husmoduler får inte transporteras på Samfällighetens vägar utan att kontakt har tagits 
    med Samfällighetens styrelse.

    Tillstånd skall sökas och debitering sker med 5,000 SEK (som konteras på vägens underhåll).

    Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 8,000 SEK.

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 16 april 2018