Björksoppsvägen

 

 

 

 

 

2015-06-14: Infratek har grävt av Björksoppsvägen och lagt ner ny kraftkabel  för EONs räkning. Asfaltering av det uppgrävda området kommer att ske snarast.

-------------------------------------------------------

I enlighet med resultatet av enkät om fartdämpande åtgärder och diskussion på årsmötet 2014, placeras en uppsättning vägbulor före infarten till förskolan.

Björksoppsvägen har nu asfaltbelägning på norra delen vid förskolan.

-------------------------------------------------------

 

Björksoppsvägen har acceptabel vägbana. Belysning finns nu på hela Björksoppsvägen. Den nedre delen av belysningen har bekostats av fastighetsägarna.

Vattenavrinningen är ordnad via dike på västra sidan av vägen. De fastighetsägare som inte ordnat sin vattenavrinning mot diket bör göra det snarast.

 

Övre rödmarkerade vägavsnittet ingår inte i samfällighetsföreningen.

-------------------------------------------

Beslut om asfaltering av gata kan inte fattas av fastighetsägare längs en gata. Det kräver att frågan avgörs i förrättning eller på föreningsstämma. Kostnaden belastar alltid endast den delägarkrets som har sina fastigheter längs gatan. Och det är därför viktigt att beslut i dessa frågor följer formella spelregler. Det kan ju röra sig om rätt stora kostnader och saknas enighet måste den som är missnöjd kunna få frågan prövad i domstol.
Vad man dock inte har möjlighet att hindra är att enskilda fastighetsägare "lobbar" för att bilda opinion i viss fråga."

I enlighet med gällande detaljplan har hastighetssänkande åtgärder i form av vägbulor anlagts på Brunsoppsvägen mitt emellan Björksoppsvägen och Bläcksvampsvägen.

 

Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 15 juni 2015