Uppdrag

Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening förvaltar 

vägarna, 
grönområden, 
lekplats och 
cykelbanor 

i västra delen av Ekeby-Almby.

Vägarna har olika status varför samfällighetsanläggningen dessutom har följande delanläggningar:

asfaltbeläggning på nuvarande asfalterade vägar
belysning för de vägar som nu har

 

Föreningens medlemmar sköter, med gemensamma krafter, vägunderhåll, lagning av hål och plogning

 

Kort historik:

Heimdal-Skogsbackens vägsamfällighet bildades 18 augusti 1982.

Bebyggelsen var mycket mindre och bestod till större delen av sommarstugor, med ett fåtal fast boende. Som många andra äldre  vägsamfälligheter registrerades inte samfälligheten som en juridisk person, varför myndigheterna inte har ansett sig behöva ta hänsyn till fastighetsägarnas åsikter.

I och med att området försågs med vatten och avlopp (VA samfällighet) ca år 2000 blev det möjligt att exploatera området i större utsträckning. När VA frågan var löst kunde nya bygglov beviljas i området.

Sedan 2001 har löpande arbete med att ombilda vägsamfälligheten pågått. Vissa diskussioner med Lantmäteriet startade redan tidigare.

Under det myndighetsarbete som Lantmäteriet genomfört har området utvidgats i flera steg. Först Björksoppsvägens västra sida sedan Flugsvampsvägen, Brunsoppsvägens övre del och Aspsoppsvägen.

2009-04-20 blev Lantmäteriet klara med att föreslå nya stadgar och andelstal för den nybildade samfälligheten.

Dock dröjde det till 2009-12-21 innan Lantmäteriet registrerade samfälligheten.

Beslutet överklagades av två fastighetsägare, vars ärenden behandlades i Fastighetsdomstolen 2010-02-18.

Beslut i ärendena och beslut att samfälligheten bildades togs sedan i Fastighetsdomstolen 2010-03-31, varefter beslutet nådde laga kraft 2010-04-28.

Konstituerande årsmöte och första styrelsevalet ägde rum 2010-08-26.

 

Ytterligare exploateringar inom samfällighetsföreningens område är dock att vänta i framtiden. Bl.a:

Annelundsområdet

Asfaltering av fler vägar

 

 
Synpunkter på hemsidan?  www.heimdal-skogsbacken.se
Maila oss: heimdal-skogsbacken@telia.com