Annelund

Lantmäteriet i Örebro har nu sänt ut besked om avslutad förrättning. Detta innebär att, om inga överklagande inkommer, blir det efter 2015-07-31 möjligt att börja bygga på Annelundsområdet.

Ev överklagande måste vara inne till Lantmäterimyndigheten före 2015-07-24.

 

OBS påverkan av beslutet innebär främst mycket ökad trafikintensitet på Kremla- och Champinjonvägarna. Med åtföljande ökad kostnad för Samfälligheten (och därmed samtliga fastighetsägare).

 

Underrättelse om avslutad förrättning 2015-06-26

Protokoll avslutad förrättning 2015-06-26

 

Uppbökat område uppe i Annelund.

 

Förtydligande insänt 2013-09-15
 

Nacka Tingsrätt begär in förtydligande av överklagandet.
 

Överklagande av Lantmäteriförrättningen och omprövning av GA18. Insänt till Lantmäteriet 2013-09-01.
 

Meddelande från Lantmäteriet i Örebro kommun att omprövningen av GA18 är avslutad. (samtliga handlingar)
Karta över de föreslagna nya fastigheterna.
 

Brev från Lantmäteriet vid Örebro kommun. 2013-05-29

 

Vi har haft ett möte med Örebro kommun och ett möte med Lantmäteriet angående Annelund. Lantmäteriet har sänt ut protokoll till alla fastighetsägare. Finns även här! Synpunkter lämnas på fliken "Synpunkter" till vänster.
OBS exploateringen kommer att innebära väsentligt ökad trafik i området, speciellt i Skogsbacken-delen!

 

Uppföljningsmöte angående ompröving av Samfälligheten hölls på Stadsbyggnadskontoret 2012-12-18. Lantmäteriet kommer att skicka ut protokoll till samtliga fastighetsägare i Samfälligheten GA18.
Fortfarande oklart hur trafiksituationen skall lösas.

 

Informellt möte hölls med Örebro Kommun 2012-12-13. Vi fick tillfälle att framföra våra synpunkter och krav för att Annelund skall tillåtas exploateras. Inga beslut togs på detta möte.

Möte hölls på Stadsbyggnadskontoret 2012-10-26, 09:00-11:00

Resultatet blev att Fastighets AB L E Lundbergs och Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening skall försöka finna en överenskommelse som är acceptabel för båda parter.

Emelie Ulander Gille och Paul Göransson, var föredragande från kommunens sida.  

Fastighets AB L E Lundbergs företräddes av Roger Kjellberg, Heimdal-Skogsbackens Samfällighetsförening deltog med ett 20-tal personer. Protokollet kommer att sändas ut till samtliga medlemmar och publiceras här på hemsidan.
Nästa möte 2012-12-18 + förberedande förhandlingar. Se kalendern.

 

Byggnadsnämnden håller på att behandla exploateringen av Annelund. En olöst fråga är hur trafiken, både tung byggtrafik och boendetrafik, skall ledas till och från Annelund. Mer information kommer på denna sida eller kan sökas på Byggnadsnämndens hemsidor, där protokollen läggs ut.

 

Muntligen har det meddelats att byggtrafik kommer att tas in via en tillfällig anslutning på väg 207 och därmed inte belasta samfällighetens vägar.

EONs begäran om kabelförläggning 2012-09-01   Karta
      EON kommer att lägga ny kabel i Fårtickevägen och från Kremlavägen över till Musseronvägen.
      Grävning kommer allstå att ske i Fårttickevägen.

Begäran om omprövning 2012-06-08    Karta

Förslag på anslutningsvägar 2012-01-01

Exploateringsplan Annelund 2010-05-12

 
Skicka e-post till heimdal-skogsbacken@telia.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.
Senast ändrad: 05 juli 2015