Årsavgift vägsamfällighet


Som fastighetsägare betalar du en årlig avgift till samfälligheten som baseras på fastighetstyp och vägens beskaffenhet. Till grund för den årliga avgiften ligger även en "basavgift" som fastställs av medlemmarna på samfällighetens årsmöte.


Andelstalen i vår samfällighet Almby GA:18, baseras på fem faktorer:

1. Gatuavgift:
Fast boende:     1,0
Sommarstuga: 0.5
Tomt:                  0.3


2. Cykelbana: 0.2


3. Grönområde: 0.2


4. Asfalt: 0.5


5. Belysning: 0.5


Samtliga betalar gatuavgift, för den typ av boende man har, samt cykelbana och grönområdesavgifterna.

De som bor på en gata med asfalt betalar dessutom asfaltavgiften och de som bor på en gata med belysning betalar dessutom belysningsavgiften.


Årsmötet fastställer en basavgift som motsvarar en andel. Det högsta andelstalet för en fasighet för fast boende vid enväg med asfalt och belysning är 2.4. Vill ni veta vad er fastighet har för andelstal så kan ni kontakta samfälligheten via mail.


Den basavgift som gäller för innevarande verksamhetsår är 1188 kronor. Årsavgiften debiteras årligen, normalt sett under september månad efter att basavgiften fastställts på årsmötet i augusti. Årsavgiften beräknas som Andelstalet multiplicerat med Basavgiften.

Det är den fastighetsägare som är registrerad vid verksamhetsårets start den 1 augusti som faktureras hela årsavgiften.


Informera samfälligheten när ni säljer er fastighet så att avgiften faktureras rätt person. Det går bra att göra via kontaktformuläret som finns på hemsidan.

Slitageavgift tung trafik


Speciell slitageavgift tas ut, i enlighet med beslut på årsmötet 2022, vid större och varaktiga transporter, t ex vid alla typer av byggnation. 


Slitageavgift klassas efter fyra kategorier:

1. Enstaka transporter med tungt (>4 ton) fordon för t ex leverans av större paket.
Tillstånd för dispens under några dagar skall sökas. Ingen extra kostnad.
Om tillstånd inte sökes har Samfälligheten rätt att debitera en avgift på 500 SEK per transport.


2. Transporter för byggnation av mindre karaktär på befintlig fastighet, t ex poolbygge, garagebygge, energibrunn etc. Innebär några tunga transporter av maskiner resp. material. Tidsbegränsat tillstånd, max 6 månader.
Tillstånd skall sökas och debitering sker med 1,500 SEK (som konteras på vägens underhåll). Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 2,000 SEK.3. Transporter för nybyggnation eller motsvarande. Innebär ett flertal tunga transporter av husmoduler, byggmaterial, maskiner etc. Tidsbegränsat tillstånd, max 12 månader. Förlängning upp till 6 månader kan beviljas vid särskilda fall, exempelvis vid försening.
Tillstånd skall sökas per fastighet och debitering sker med 10,000 SEK (som konteras på vägens underhåll). Sökes inte tillstånd debiterar Samfälligheten en avgift på 15,000 SEK.


4. Vid byggnation av flerfamiljshus ska en separat överenskommelse mellan fastighetsägare och samfälligheten ske innan bygget startas. Avgiften storlek avgörs utifrån byggets karaktär. Lägsta avgift utgår enligt punkt 3.


Slitageavgiften ska betalas in till samfällighetens bankkonto innan tillstånd beviljas.