Ordningsregler


Eftersom vi är mer än 200 fastigheter i samfälligheten och vi alla har olika bakgrund och olika erfarenheter av att var delägare i en samfällighet, har vi skapat ordningsregler eller råd vad vi bör tänka på för att alla skall trivas i vår samfällighet. Ordningsreglerna har fastställts på årsmötet.


Skötsel av diken

Varje fastighetsägare ansvarar för skötseln av marken mellan tomtgräns och väg – detta avser i huvudsak diken men kan även vara gräs- eller grusytor.

Fastighets/markägaren ansvarar för att underhålla ytskiktet inom dikesområdet, dvs den del som benämns som Dike i skissen nedan. Med underhåll menas att klippa gräset och hålla diket rent från sly och annan växtlighet som påverkar sikt och vattenflödet.

Om föreningen ändrar nivån/höjden på vägen så är det föreningen som svarar för den nivåanpassning som krävs av anslutningarna.


Som fastighetsägare är du skyldig att ta bort sådant som växer ut i vägområdet, från din fastighet. Bilden
nedan visar de mått som gäller. Minsta fria höjd uppåt är 4,6 meter men håll gärna undan grenarna till 5 meters höjd. Vid sidan om vägen är det 0,5 meter som gäller.

Utfart från fastighet

Om en fastighets/markägare har behov att anlägga en ny anslutning mot den enskilda vägen krävs det ett godkännande från styrelsen avseende anslutningens placering och trummans dimension så att inte föreningens hantering av dagvatten längs vägarna försämras. Trummans inre dimension ska säkerställa att vattenflödet inte begränsas. 

Fastighets/markägaren står för kostnaden för trumma och arbete med att utföra anslutningen. Fastighetsägaren står även för löpande underhåll av trumman i form av rensning, spolning och framtida utbyte.


Dagvatten

I vårt område gäller att fastighetsägarna lokalt skall omhänderta dagvatten. Det innebär att fastighetsägaren är skyldig att minska eller fördröja dagvattenavrinningen från fastighetens mark innan det tillförs det gemensamma dagvattensystemet. Det innebär framförallt attutsläpp av dagvatten på vägmark är absolut förbjudet.Fastighetsägaren kan bli skadeståndsskyldig om olyckor inträffar pga utsläppt dagvatten på vägmarken. Med dagvatten menas regnvatten, smältvatten eller framträngande grundvatten. Örebro kommuns hemsida innehåller regler och råd hur man tar hand om dagvatten.


Det är viktigt att en utfart från en fastighet som ligger högre än vägen utformas så att inte vatten från fastigheten rinner ut på vägen. Vintertid kan det resultera i svallis på vägen och på grusvägar uppstår lätt potthål. Det är frestande för en fastighetsägare att göra lutningen ner från fastigheten så att lutningen slutar ända framme vid körbanekanten så att den blir så flack som möjligt. Ett sådant utförande leder dock oftast till problem med vattenskador på vägen.

Lutningen ner från fastigheten bör alltid utformas så att lägsta punkten ligger ovanför trumman, minst 5 centimeter lägre än körbanekanten, och därefter görs en svag lutning upp mot körbanekanten. På det här sättet kommer vatten från fastigheten inte rinna ut på vägen utan i stället ledas ner i intilliggande dike.


Reparation av mindre skador på vägarna

Lagning av gropar och hål i vägbanan gör ni lämpligen genom att fylla i dem med material som finns upplagt vid våra vändplatser i området.


Parkering

Uppställning av fordon på eller längs vägarna är inte tillåtet eftersom det försvårar framkomligheten. Om ni får besök av ett flertal bilburna gäster, så ser ni till att tillfälligtvis parkera bilarna så att de stör trafiken så lite som möjligt.


Tung trafik

Våra vägar är inte byggda för att klara av tung trafik, därför är max fordonsvikt angiven till 4 ton. Observera att yrkesförare som trotsar förbudet kan mista sitt trafiktillstånd.
Om du tillfälligtvis behöver tunga transporter till er fastighet kan ni begära att få ett tillstånd för detta. Du ansvarar då för att åtgärda ev skador som uppstår när den tunga transporten använder vägarna.

Speciell slitageavgift tas ut, i enlighet med beslut på årsmötet 2022, vid större och varaktiga transporter, t ex vid alla typer av byggnation. Se Avgifter


Slitageavgiften ska betalas in till samfällighetens bankgirokonto innan tillstånd beviljas.


Kärret (dammen längst upp vid Champinjonvägen)

Tänk på att vägen förbi Kärret är en cykelväg och att bilar inte får framföras på den. Parkering får absolut inte förekomma i korsningen Champinjonvägen/Kremlavägen. Längst upp på Champinjonvägen är en yta iordningställd för att man tillfälligtvis skall kunna parkera sin bil.


Ägarbyte

Informera samfälligheten när ni säljer er fastighet så att nästa räkning kan komma till rätt person. Det går bra via mail som finns på hemsidan. Den som är fastighetsägare vid faktureringstillfället betalar hela årsavgiften. 


Maila gärna in synpunkter, förslag och önskemål om åtgärder på vägarna, lekplatsen, cykelbanor etc.